ภาพยนตร์


รายละเอียด :

โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด อัครเทวีศรีมณโฑ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแสดงในงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7 เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปิน สิรินธร วันที่ 1- 4 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  • ISBN : -
  • รูปแบบ : ภาพเคลื่อนไหว (วิดีทัศน์) (สื่อออนไลน์)
  • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : RMUTT Channel
  • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2558
  • ลิขสิทธิ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง