วิทยานิพนธ์


<h3>โขน : ศิลปะประจำชาติไทยและสื่อวัฒนธรรมในบริบทสังคมร่วมสมัย</h3>

รายละเอียด :

การเปลี่ยนแปลง พัฒนาการของโขน ในอดีตจนถึงยุคร่วมสมัยกับงานวิจัย ซึ่งแสดงการเปลี่ยนตามหน่วยงานที่จัดแสดง และมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมมวลชน

 • ISBN : -
 • รูปแบบ : ปริญญานิพนธ์ (ปริญญาโท/ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ศิลปวัฒนธรรมวิจัย /มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สิ่งพิม
 • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2557
 • สถานที่เก็บเอกสาร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ลิขสิทธิ์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • หมายเหตุ : ลิงก์ http://202.28.199.21/tdc/basic.php เป็นของโครงการเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย (ThaiLIS) ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารข
 • ภาควิชา : ศิลปวัฒนธรรมวิจัย
 • คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย/สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ที่มา : http://202.28.199.21/tdc/basic.php
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง