รายงานวิจัย


<h3>โขนสด คณะประยุตต์ ดาวใต้ </h3>

รายละเอียด :

การศึกษาประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งคณะ การฝึกหัด ลักษณะการแสดง การวิเคราะห์นาฏยลักษณ์ เนื้อร้อง ฉาก อุปกรณ์ เทคนิคพิเศษ ดนตรี ผู้แสดง เครื่องแต่งกาย และโอกาสในการแสดง การวิเคราะห์การบริหารจัดการ คุณประโยชน์ของการฝึกโขนเด็กในด้านการสังคม คือการปลูกฝังวัฒนธรรม การช่วยเหลือเยาวชนให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข

  • ISBN : -
  • รูปแบบ : งานวิจัย (ปริญญาตรี/ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต/นาฏยศิลป์ไทย/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิ่งพิมพ์)
  • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2556
  • สถานที่เก็บเอกสาร : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ลิขสิทธิ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ที่มา :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง