วิทยานิพนธ์


<h3>วิธีการตีตะโพน-กลองทัดประกอบกระบวนท่าเต้นตรวจพลของ โขน เรื่องรามเกียรติ์</h3>

รายละเอียด :

ศึกษาประวัติและผลงาน ครูปฐมรัตน์ถิ่นธรณี ศึกษาวิธีการตีตะโพน-กลองทัดกับกระบวนการ ท่าเต้นของการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ การแบ่งประเภทวิธีการตีตะโพน-กลองทัด กับกระบวน ท่าเต้นของโขน เรื่องรามเกียรติ์นั้น ความสำคัญของหน้าทับ เพลงกราวที่ตะโพนและกลองทัดเป็นผู้บรรเลงกำกับจังหวะหน้าทับและเป็นผู้เชื่อมโยงความรู้สึก ทั้งของผู้แสดงผู้ชม รวมทั้งนักดนตรีให้เกิดจินตนาการร่วมกัน

  • ISBN : -
  • รูปแบบ : ศิลปนิพนธ์ (สิ่งพิมพ์) (ศิลปมหาบัณฑิต/สาขาวิชาดุริยางค์ไทย/บัณฑิตศึกษา/สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
  • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2556
  • สถานที่เก็บเอกสาร : ห้องสมุดศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • ลิขสิทธิ์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • ภาควิชา : สาขาวิชาดุริยางค์ไทย
  • มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • ที่มา :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง