วิทยานิพนธ์


<h3>บทบาทและกระบวนท่ารำของนางเบญจกายในการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางลอย</h3>

รายละเอียด :

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา วิเคราะห์วิธี บทบาท กระบวนท่ารำ เฉพาะตัวนางเบญจกาย โดยมีรูปแบบจากครูรัจนา พวงประยงค์ โดยมีท่ารำเพลงหน้าพาทย์ด้วย 2 เพลง คือ เพลงเชิดฉิ่ง และ เพลงเชิดนอก

  • ISBN : -
  • รูปแบบ : ศิลปนิพนธ์ (สิ่งพิมพ์) (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(5 ปี) /สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา/ภาควิชานาฏศิลปศึกษา/คณะศิล
  • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2555
  • สถานที่เก็บเอกสาร : ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • ลิขสิทธิ์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • ภาควิชา : ภาควิชานาฏศิลปศึกษา
  • คณะ : คณะศิลปศึกษา
  • มหาวิทยาลัย/สถาบัน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  • ที่มา :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง